Har ikke tid

Publisert Sist oppdatert

Selv om erfaringene fra forsøksprosjektet i Trøndelag Møre og Romsdal er svært gode, vil det etter Mattilsynets oppfatning representere ressursmessige utfordringer å prioritere såpass mye krefter i tilsyn med serveringsvirksomheter når andre store og uløste oppgaver venter på tur. Mattilsynet mener også at det er uheldig å innføre en tilsynsordning der hensynet til en fastsatt tilsynsfrekvens går foran behovet for tilsyn basert på risiko og kjennskap til de enkelte virksomheter.

Etter en helhetlig vurdering har Mattilsynet konkludert med å anbefale Helse- og omsorgsdepartementet ikke å innføre en landsdekkende smilefjesordning på nåværende tidspunkt. Som en konsekvens av dette, anbefales departementet å avvikle pilotprosjektet i region Trøndelag Møre og Romsdal fra sommeren 2010.

Svært gode resultater

Det er en gjennomgående oppfatning at forsøksordningen ved piloten i region Trøndelag Møre og Romsdal har oppnådd svært gode resultater og høstet anerkjennelse i bransjen. Ønsket om et pent smilefjes har ført til at aktørene bestreber seg på å holde orden i eget hus og unngå anmerkninger fra Mattilsynet. Det har blant annet gitt utslag i bedre etterlevelse av regelverkskrav og behov for færre oppfølgingsbesøk etter inspeksjoner.

For ressurskrevende

Innføring av en permanent smilefjesordning vil bli ressurskrevende for Mattilsynet. Prosjektgruppen som har utredet konsekvensene av en nasjonal innføring har blant annet konkludert med at ordningen krever en økning i antall årsverk og at Mattilsynet må få tilført ekstra midler, til for eksempel IKT-løsninger, for at dette skal la seg gjennomføre. Prosjektgruppen har imidlertid konkludert med at ordningen ganske raskt vil kunne gi en samfunnsøkonomisk effekt og tilfredsstille målene om økt regelverksetterlevelse og bedre forbrukerinformasjon.

Erfaringer og konsekvenser av smilefjes i serveringsnæringen er diskutert grundig ved flere anledninger, blant annet under høstens budsjettkonferanse i Mattilsynet. Selv om erfaringene og resultatene fra forsøkspiloten er svært gode, har det gjennomgående vært vanskelig å prioritere overføringen av ressurser til tilsyn med serveringssteder uten at det samtidig vil gå ut over andre viktige oppgaver Mattilsynet utfører.

Risikobasert tilsyn

Smilefjesordningen forutsetter at tilsynsbesøkene skjer regelmessig og ikke ut fra en konkret kjennskap til virksomheter hvor risikoen for mattrygghet er størst. Regelmessig tilsyn i virksomheter hvor erfaringsmessig alt er i skjønneste orden harmonerer ikke med forutsetningen om å bruke ressurser der behovet er størst. Smilefjesordningen kan også gi publikum en oppfatning av at det er Mattilsynet som har ansvar for mattryggheten i stedet for virksomhetene.

(Kilde: Mattilsynet)

Thumbnail Image: