Vi jobber overtid av plikt

Publisert Sist oppdatert

- Det er alltid interessant å undersøke beveggrunnene til at man velger å jobbe overtid. Undersøkelsen viser at norske arbeidstakere har høy arbeidsmoral og høy lojalitet til sin arbeidsgiver og stiller opp av plikt. 1 av 10 sier de jobber overtid for å tjene mer penger, og forsvinnende få oppgir at press fra arbeidsgiver er viktigst årsak, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell.

Totalt oppgir 37,7 prosent av de spurte av pliktfølelse er viktigste årsak til overtidsjobbing, mens 20,3 prosent oppgir lav bemanning, og 10,3 prosent tjene mer penger, 2,7 prosent press fra arbeidsgiver, 2,1 prosent at de er engstelig for å miste jobben, mens 26,8 prosent oppgir andre eller ingen spesielle årsaker.

Pliktfølelsen er viktigste årsak i alle aldersgrupper, men andelen er høyest (46,4 prosent) blant de over 60 år. Den er også viktigste årsak i alle inntektsgrupper, men andelen er høyest blant de med husstandsinntekt mellom 501.000 til 750.000 kroner (41,6 prosent).

Pliktfølelsen er også viktigste årsak i alle landets regioner, men lavest andel har Oslo med 24 prosent, mens landet forøvrig alle har en andel over 39 prosent med Vestlandet på topp med 39,8 prosent.
- Pliktfølelsen står like sterkt hos begge kjønn. 38,5 prosent av menn og 37 prosent av kvinnene oppgir det som viktigste årsak til overtidsjobbing. Andelen kvinner som oppgir at jobber overtid på grunn av lav bemanning er imidlertid 11 prosentpoeng høyere enn for menn.

Det kan nok ha sammenheng at mange kvinner er ansatt i offentlig sektor og i helsevesenet, sier Fæste.

Lav bemanning i helsesektoren
Det er ingen forskjell mellom offentlig sektor og privat sektor i forhold til at pliktfølelse er viktigste årsak til overtidsjobbing. Imidlertid viser undersøkelsen at hele 29,5 prosent i offentlig sektor oppgir lav bemanning som viktigste årsak til overtidsjobbing mot bare 12,8 prosent i privat sektor. Og det er særlig ansatte innenfor det offentlige helsevesen (45,3 prosent) som oppgir for lav bemanning som viktigste årsak til sine egen overtidsbruk. Arbeidspresset gjør at hver andre helsearbeider jobber ukentlig overtid og belastningen er størst innenfor private helseinstitusjoner.

– Det er velkjent at det er bemanningsutfordringer i helsevesenet, og at den lave bemanningen fører til mye overtidsbruk. Norge er det landet i verden som relativt sett (per capita) har økt sine bevilgninger til helsesektoren mest de senere årene Regjeringen Stoltenberg lovet 10 000 nye hender i helsevesenet i løpet av denne regjeringsperioden. Det løftet er ikke innfridd enda. Økt bemanning av relevant og kompetent arbeidskraft er ett av mange tiltak som vil kunne bidra til et kvalitetsmessig løft og mindre helsekøer i denne sektoren, sier Fæste.

- Faren med for lav bemanning over tid og utstrakt bruk av overtid gir økt sykefravær som igjen øker overtidsbehovet. Det er en ond spiral som må brytes. For å møte den økte etterspørselen etter kompetent arbeidskraft i helsesektoren bør man i større grad evne å se utover Norges grenser for å fremskaffe nok bemanning, sier Fæste.

Tjene penger i hotell og restaurant
I privat sektor skiller hotell- og restaurantbransjen seg ut som den eneste bransjen hvor pliktfølelsen ikke er viktigste årsak til overtidsjobbing. Blant de ansatte i hotell- og restaurant oppgir hele

45,5 prosent at de jobber overtid for å tjene mer penger.
Finansbransjen skiller seg også ut fra de andre bransjene ved at 10,6 prosent her sier at press fra arbeidsgiver er viktigste årsak til at de jobber overtid.

– Hotell- og restaurantbransjen er en bransje hvor det jobbes på mye ubekvemme tidsrom, og hvor grunnlønna ikke er blant de høyeste, så det er kanskje ikke unaturlig at når man har mulighet til å jobbe overtid i tidsrom som gir godt betalt også velger å gjøre det. Finansbransjen er en av bransjene som har merket finanskrisen best, og derfor opplever de ansatte der nok et sterkere press fra arbeidsgivere om å ta i et tak enn andre bransjer, sier Fæste.

Undersøkelsen som er landsrepresentativ ble gjennomført i uke 11 og 1157 respondenter ble intervjuet over telefon.

Thumbnail Image: