Små endringer for lønnsmottakere

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Et dypdykk i Statsbudsjettet viser at det er små endringer for den vanlige lønnsmottaker, ifølge tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen. Det  

Bunnfradraget økes med 120 000 til 870 000 kroner, og slik at et ektepar får et samlet bunnfradrag (skattefritt beløp) på 1 740 000 kroner. Skattesatsene endres ikke. Dette innebærer at en enslig kan få en maksimal skattereduksjon på 1 320 kroner, et ektepar det dobbelte, forutsatt at de er i posisjon til å betale formuesskatt.

Disse lettelsene finansieres i alt vesentlig ved at ligningsverdiene (formuesskattgrunnlaget) for sekundærboliger og næringseiendommer økes fra 40 til 50 pst. av markedsverdien.

590 000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens 115 000 vil få den økt.  Ca. 50 000 færre vil betale formuesskatt, og samlet vil denne skatten bli redusert med ca. 20 mill. kroner.

 

Toppskatten

Her foreslås det ingen annen endring enn at innslagspunktene økes med 4 pst. på linje med antatt lønnsøkning. De nye satsene blir da 9 pst. av inntekt over 509 600 kroner og 12 pst. av inntekt over 828 300 kroner.

Minstefradraget i lønnsinntekt

Dette økes fra 38 til 40 pst. og vil ha skattemessig betydning for personer med lønnsinntekt under 213 950 kroner. Det vil gi en maksimal skattereduksjon på ca. 1 159 kroner. Maksimalt minstefradrag økes – på linje med antatt lønnsøkning – med 4 pst til 81 300 kroner.

 

Personfradraget

Økes også på linje med lønnsutviklingen, til kr 47 150 i klasse 1 og 94 300 i klasse 2

 

Som før

Satsene for alminnelig inntekt (28 pst.), trygdeavgift og arbeidsgiveravgift videreføres uendret som for 2012.

 

Skattefri kilometergodtgjørelse

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på tjenestereiser, som fastsettes ved forhandlinger mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene, blir i praksis brukt i store deler av arbeidslivet. Til og med inntektsåret 2010 virket disse satsene også som skattefrie grenser. Med virkning fra 2011 ble imidlertid skattereglene frikoblet fra statens satser. Nye, lavere satser ble fastsatt av Skattedirektoratet, og differansen mellom disse og de fremforhandlede satsene i statsregulativet skulle være skattepliktig inntekt. Nå er Finansdepartementet  imidlertid kommet til at de administrative kostnadene ved slik fordelsbeskatning blir så vidt betydelige at man ”etter en helhetsvurdering” går tilbake til den tidligere ordningen. For 2013 innebærer dette at kilometergodtgjørelse inntil 4.05 kroner for reiser inntil 10 000 kilometer og 3,40 kroner for reiser utover dette, blir skattefri. 

Fagforeningskontingent m.v.

Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontingent økes med 100 kroner ti kr 3 850 for 2013. Dette gjelder også aktive yrkesutøvere og næringsdrivende som kan få fradrag for kontingent til visse yrkes- og næringsorganisasjoner. Disse kan – som før – alternativt få fradrag med inntil 2 promille av samlet lønnsutbetaling.

 

Gevinst ved salg av tomannsbolig

Til og med inntektsåret 2011 var skattereglene for tomannsboliger særlig gunstige. Dette gjaldt både leieinntekter og salgsgevinster, og det hadde sammenheng med at både den ene leiligheten og inntil halvparten av den boenheten eieren selv brukte kunne leies ut uten skatteplikt.

Med virkning fra 2012 ble reglene for leieinntekter endret slik at disse nå bare er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen selv, regnet etter utleieverdien.

Med virkning fra 2013 foreslås det nå at også reglene om beskatning av salgsgevinst skal strammes inn tilsvarende, slik at eieren bare kan oppnå skattefrihet for hele gevinsten når han har brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (målt etter utleieverdien).

Med disse endringene vil tomannsboliger bli likestilt med andre boligtyper både når det gjelder beskatning av leieinntekter og salgsgevinster.

 

Tinglysingsgebyr

Både gebyret for tinglysing av pantedokument i fast eiendom (kr 1 915) og det alminnelige gebyret (kr 1 548) for skjøte, hjemmelserklæring, avtale, leiekontrakt mv. har hittil vært overpriset. Begge disse gebyrene foreslås nå satt ned til kr 1 060.  

Teaser:

Et dypdykk i Statsbudsjettet viser at det er små endringer for den vanlige lønnsmottaker, ifølge tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen. Det  

Main Image:
Thumbnail Image: