Flere kan søke opplæringsmidler

Publisert Sist oppdatert

Direktør i Vox, Jan Ellertsern

– En satsning på basiskompetanse gjør både de ansatte og bedriften bedre rustet til å møte kravene til omstilling finanskrisen fører med seg, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Med bevilgningen følger også en utvidelse av målgruppen for programmet.
– Vi ønsker spesielt å nå arbeidstakere i utsatte bransjer som byggenæringen og varehandelen, samt arbeidsledige gjennom et tettere samarbeid med NAV, sier Ellertsen.

BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting fra arbeidslivet som følge av svake grunnleggende ferdigheter. Vox forvalter tilskuddsmidlene. Programmet gir støtte til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet (etter alder og helse). 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.
Thumbnail Image: