Tid for et grønnere reiseliv

Publisert Sist oppdatert
Nylig meldte vi Norge inn i FNs turistorganisasjon, World Tourism Organization (UNWTO). Dette mener jeg er klokt. Vi har alt å vinne på å løfte blikket og tenke internasjonalt, ikke minst i en næring som er så internasjonal som reiselivet. For eksempel tror jeg medlemskapet vil kunne hjelpe oss til å finne frem til bærekraftige løsninger her hjemme og sikre at vi ligger langt fremme i forhold til resten av verden.

Å fremme og utvikle Norge som et bærekraftig reisemål er ett av hovedmålene i den nasjonale reiselivsstrategien som regjeringen lanserte før jul i fjor. Dette temaet er valgt fordi vi mener at en fremtidsrettet reiselivspolitikk må ta utfordringene knyttet til bærekraft på alvor. Naturen og naturverdiene er en viktig ressurs som reiselivet både drar nytte av og har et ansvar for å ta vare på. Regjeringen skal bidra, men vi når ikke målene vi har satt oss alene og uten hjelp fra næringen selv. Jeg både tror og håper at reiselivsnæringen er seg sitt ansvar bevisst, og noe kan gjøres ved relativt enkle grep.

Det er for eksempel helt essensielt at reiselivsnæringene benytter seg av de virkemidlene som finnes, blant annet støtteordningene under Enova. Effektiv transport er en forutsetning for reiselivsnæringen i distriktene. Å ta i bruk mindre energikrevende transportformer som gir mindre utslipp vil være en hovedutfordring i årene fremover. Regjeringen arbeider med generelle klimavirkemidler som vil påvirke reiselivsnæringens klimagassutslipp, som innføring av gassferger og satsing på jernbane.

Det er et stort behov for mer kunnskap om hvordan man kan arbeide med bærekraftig reiseliv i praksis. I 2007 lanserte regjeringen et nytt forskningsprogram for reiseliv i Norges Forskningsråd. Bærekraftig reiseliv er ett av fokusområdene i dette programmet som blant annet skal bidra til økt kunnskap om muligheter og kritiske faktorer for et CO2-nøytralt reiseliv. Vestlandsforskning har fått tildelt seks millioner kroner gjennom dette programmet for å forske på nettopp dette.

I disse dager er Innovasjon Norge også på leting etter fire reiselivspiloter i form av en destinasjon eller et samlet område som kan være læringsarena for utprøving av mål og tiltak for bærekraft i reiselivet. Geilo fjellandsby er allerede valgt ut, men vi vil ha flere med, og søknadsfristen er 1. oktober. Målet med prosjektet er å vinne erfaringer med målrettet arbeid på en konkret destinasjon som senere kan deles med andre områder og destinasjoner. I praksis betyr dette at man i pilotprosjektene skal finne løsninger for å minimere reiselivsbedriftenes og turistenes forurensning av luft, vann og land, samt minimere avfallsgenereringen og forbruket av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Det er fortsatt vår særegne natur som trekker turister til Norge. Dette er vårt strategiske fortrinn i den stadig tøffere internasjonale konkurransen innen reiselivet. Jeg er sikker på at hele landet, ikke bare våre fjorder og fjell, har et stort potensial for bærekraftig vekst hvis vi bare greier å koble reiseliv og miljø på den riktige måten. Det vil både miljøet og den enkelte bedrift vinne på i det lange løp.
Thumbnail Image: