Rapporterer om nye produkter eller tjenester

Publisert Sist oppdatert

Nær halvparten av prosjektene forventer at prosjektene vil resultere i nye produkter eller tjenester også i fremtiden. Det er Forskningsrådet som har sammenstilt bedriftenes egne sluttrapporter om effekten av nærmere 7000 ferdigstilte Skattefunn-prosjekter i perioden 2002 til 2005. Skattefunn ble innført i 2002 og gir bedrifter opptil 1,6 millioner kroner i skattefradrag per år for investeringer i forsknings- og utviklingsprosjekter.

 Over 1/3 av prosjektene meldte om betydelig økonomisk gevinst som følge av SkatteFUNN. Slike gevinster rapporteres fra alle næringer. Høyest andel finner vi i IKT-sektoren og prosjekter innenfor olje og gass.

- Denne undersøkelsen viser at Skattefunn er et svært effektivt forskningsstimulerende virkemiddel. Det er jeg svært glad for, nettopp fordi forskning og utvikling er viktig for at bedriftene skal tilpasse seg framtida. Det viser seg også at generelle næringspolitiske virkemidler som Skattefunn også egner seg til å videreutvikle regionale fortrinn, som havbruk i Troms og IKT i Sør-Trøndelag, sier sier Næringsminister Dag Terje Andersen.

 Det er en viss regional variasjon når det gjelder rapport om oppnådde innovasjoner. Prosjekter i Oslo ligger på topp. Her sier 71 prosent av de spurte at de har oppnådd nye innovasjoner (nye produkter eller nye tjenester) som følge av SkatteFUNN. Gjennomsnittet for hele landet var 59 prosent.

 - Dette indikerer at SkatteFUNN-ordningens støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i næringslivet har gjort bedriftene mer orientert mot utviklingsarbeid og gjort dem bedre i stand til å fornye seg, sier Arvid Hallén, adm. direktør i Forskningsrådet. Investering i forskning og utvikling er viktig for et verdiskapende næringsliv - enten de skal konkurrere nasjonalt eller internasjonalt.

 De undersøkte prosjektene (61 prosent av SkatteFUNN prosjektene i perioden) har hatt en samlet kostnad på 19,6 milliarder kroner for bedriftene. I gjennomsnitt er kostnaden for et SkatteFUNN prosjekt om lag 2,9 millioner kroner og det varer i to år, og noe lengre for forskningsprosjekter. Det samlede skattefradrag for alle prosjektene i perioden 2002-2005 er ca 4.7 milliarder kroner.

I 2005 var det 2912 foretak som benyttet seg av ordningen og samlet sett fikk en skattelette på ca 1,2 milliarder kroner.  

Statistisk Sentralbyrå gjennomfører for tiden en evaluering av SkatteFUNN-ordningen. Rapporten vil foreligge ved utgangen av 2007.

Thumbnail Image: