Gjenvinningsoffensiv

Publisert Sist oppdatert

Fra informasjonsmateriell i regi av Plastretur AS.

Nå er det ikke slik at verden ser helsvart ut for innsamlingsbransjen. Tvert i mot finnes det positive tall å glede seg over år etter år. Miljøverndepartementet har satt seg som mål at det i 2008 skal gjenvinnes 30 % av alt gjenvinnbart materiale. Disse tallene er i ferd med å blir en realitet.

I år ønsker Plastretur å rette en spesiell offensiv mot blant andre hotell- og restaurantnæringen.

- Vi har kommet langt i arbeidet med innsamling av folie. Det neste vi ønsker å fokusere på nå er flasker, kanner og brett, forteller Eirik Oland. Arbeidet med å få en fullstendig oversikt over potensialet for innsamling av denne produktgruppen, er godt i gang.

Med flasker, kanner og brett menes dunker, fat og tønner (under 1000 liter), plastbegre og potter, spann, brett og hylser samt alle plastflasker, -kanner og -brett. Dette gjelder også emballasje merket med Meget brannfarlig, Irriterende, Etsende, Helseskadelig og Miljøskadelig.

Plastretur AS er ansvarlig for å utvikle og organisere innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Returordningene finansieres gjennom et vederlag som betales av bedrifter som bruker plastemballasje.

Enorme mengder
I Norge legges det igjen om lag 17.000 tonn avfall i næringslivet, i året. Av dette står hotell- og restaurantbransjen for 1.573 tonn. Tallet inkluderer ikke panteflasker.

Avfallet kommer grovt sett fra to grupper. Den ene er det husøkonomene har ansvaret for. Emballasje det har vært rengjøringsmidler i, folier som nytt sengetøy har vært pakket i og lignende. Den andre gruppen er storhusholdningen, og kanner, brett og spann.

- Det er et stort potensial for innsamlere her, bedyrer Oland.

Kretsløp
Så hvordan fungerer egentlig denne runddansen for gjenvinnbare produkter?

- Vederlagsbetalerne er de som pakker eller fyller emballasjen. Disse betaler inn 1.40 per kilo, som går uavkortet til gjenvinning. Produktet flytter seg derfra til avfallsbesitter (slik som et hotell), som igjen har en avtale med en innsamler. Det er hotellet selv som står ansvarlig for selve innsamlingen på stedet, men det avhenger noe av hva som samles inn, forteller Oland.

Det som ofte er en utfordring er tettheten i pakkingen av avfallet. Desto tettere pakking og dertil mindre luft mellom enhetene, er oppskriften på god innsamling.

- Vi samarbeider med innsamlerne om å få til gode løsninger, og for å få ned kostnadene på logistikken. Det er viktig at transportkostnadene for innsamlerne går ned. Det er vanskelig å få god økonomi i denne biten, forteller Oland.

Alt gjenvinnbart materiale blir deretter fraktet til Onyx Norway på Gardermoen. Her selges det videre til Norge og ut i Europa.

- Materialet benyttes for eksempel til å lage nye kanner, kontorstoler eller gjerder til fotballbinger, forteller Plastreturs mann.

Miljø
- Det tar cirka to kilo olje for å fremstille en kilo plast. For hvert tonn vi gjenvinner, reduseres CO² utslippene tilsvarende, sier Oland. Miljøgevinsten er derfor stor.

Han ønsker at hotelledelsen kan engasjere seg mer i gjenvinningsarbeidet, selv om han trekker frem at det finnes flere gode eksempler på hoteller som gjør en svært god innsats.

- Det er viktig at avfallsbesitterne stiller krav. Det er markedets krav som bestemmer, avslutter Eirik Oland i Plastretur.

Til høsten distribuerer Plastretur en brosjyre om innsamling av flasker, kanner og brett, som et ledd i arbeidet med å øke bevisstheten rundt temaet.

Thumbnail Image: