Fordeling av pensjonspriser på rom og mat

Publisert Sist oppdatert
Skattedirektoratet har foreslått nye regler som har vært ute på høring.

 

Skattedirektoratet vurderer å fjerne adgangen til å velge mellom sjablonregler og kalkyler som gjaldt etter forskrift nr. 74. Etter etatens erfaringer er sjablonregler lite benyttet og utarbeidede kalkyler ofte mangelfulle. Det antas at fjerning av valgadgangen vil medføre forenklinger både for bransjen og kontrollmyndighetene. Og selv om noen enkeltbedrifter kan komme uheldig ut, mener direktoratet at slik forenkling vil overstige ulempene. Det foreslås derfor at det nye regelverket gjøres obligatorisk. Av forenklingshensyn foreslås heller ikke bestemmelsen om at den avgiftspliktige delen minst må omfatte råvarekostnader, lønnskostnader, andre variable kostnader samt et rimelig bidrag til faste kostnader og fortjeneste, videreført.

 

Forslag til ny forskrift

Skattedirektoratets høringsforslag går ut på følgende:

Ved helpensjon (tre måltider) skal brutto pensjonspris fordeles med 45 prosent på serveringstjenester og 55 prosent på romutleie.

Ved halvpensjon (frokost og ett annet måltid) skal fordelingen være 30 prosent på serveringstjenester og 70 prosent på romutleie.

Ved overnatting som inkluderer frokost skal pensjonsprisen fordeles med 10 prosent på serveringstjenester og 90 prosent på romutleie.

Ved kursopphold kan 10 prosent av avtalt brutto kurspensjon per deltaker for bruk av kursrom/grupperom/teknisk utstyr trekkes fra før den prosentvise fordelingen mellom serveringstjenesten og romutleien foretas.

Høringsfristen gikk ut 15. november 2008.

Ny forskrift foreslås satt i verk fra 1. januar 2009.

Thumbnail Image: