Større sikkerhet på Rezidor Trondheim Airport Hotell

Publisert Sist oppdatert

Viser hvordan røyken brer seg etter kun kort tid. Det monteres en vifte som skaper et overtrykk i hotellrommet. Røyken vil da trenge ut der hvor gips`en ikke er tilfredsstillende sammenføyd/fuget og ved tekniske gjennomføringer som kan være mangelfullt tettet.

Alle rom skal bygges som en branncelle slik at røyk ikke siver inn på hotellrommet og det er derfor viktig at det bygges slik at det blir tett i alle sammenføyninger og fuginger. Tradisjonell tetthetstesting ved undertrykk og deretter termografering for å avdekke eventuelle lekkasjesteder er ikke en egnet metode dersom temperaturforskjell mellom ute og inne er for liten.

Aage Aune hos Omega Termografering avd. i Trondheim forteller at testmetoden går ut på bruk av røyk (røykampuller) sammen med tetthetstesting ved at rommet påføres en trykkøkning.

– Det blir montert en vifte i døråpningen som skaper et overtrykk i rommet. Ved utettheter vil røyk trenge ut der hvor gips og/eller andre bygningsdeler eller tekniske gjennomføringer ikke er tilfredsstillende utført. Ved store lekkasjer ser man røyken med det blotte øye, ved mindre lekkasjer brukes lommelykt for å avdekke svakhetene.

De første testene er allerede utført og det ble bygget et ”prøverom” hvor testene ble gjort. Hensikten er at eventuelle feil og avvik på dette rommet kan bli rettet og videre at byggemetoden endres slik at tilsvarende feil elimineres på alle andre rommene som bygges. Det vil under byggingen bli utført stikkprøvekontroll av flere hotellrom for å sikre kvaliteten.

Ved store lekkasjer ser man røyken med det blotte øye, ved mindre lekkasjer må det brukes lommelykt for å avdekke svakhetene.

Aune forteller videre at med et sterkere krav til miljøtilpasning i TEK 2007, ved blant annet tettere bygg, blirtetthetstesting og termografering mer vanlig å bruke for å påvise luftlekkasjer inye bygg. Dersom luftlekkasjer påvises etter at et bygget er ferdig kan det få store økonomiske konsekvenser for å utbedre utetthetene. Ved planlagt test av hele eller deler av nye bygninger under bygging blir det enklere å påvise feil tidlig og det blir enklere og rimeligere å utbedre disse. Samtidig vil dette kunne bidra til at håndverkerne kan forbedre enkelte byggemetoder og eller detaljer under byggingen slik at resten av bygget og byggeprosessen blir utført som forventet.

Termografering og trykktesting er også vanlig vedplanlegging når eldre hus skal rehabiliteres.

Thumbnail Image: