Oppfordres til å ha eget verneombud

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Regjeringen har fra 1. januar 2011 innført ordningen med regionale verneombud for hotell- restaurant- og renholdsbransjen. Nå oppfordres bedriftene til snarest å utpeke egne verneombud.

I den forbindelse har NHO, NHO Reiseliv og NHO Service skrevet et felles informasjonsbrev til sine medlemmer hvor de oppfordrer bedriftene til å sørge for at verneombud er på plass. Arbeidsgiverne har kommet med innvendinger både mot ordningen og innretningen av den.
– Med regionale verneombud også i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til NTB da saken kom opp i mai i fjor. Målet med innskjerpningen er å motvirke sosial dumping.

Finansieres av arbeidsgiverne
Det er opprettet 15 stillinger som regionale verneombud, 11 som skal arbeide mot hotell- og restaurantnæringen. De resterende fire skal konsentrere seg om renholdsbransjen. Verneombudene er konsentrert rundt de største byene, og begrunnelsen er at det er i disse områdene det oftest blir avdekket avvik. De regionale verneombudene ansettes i og oppnevnes av fagorganisasjonene, men ordningen skal finansieres av arbeidsgiverne ved at en prosentvis andel av lønnsutgiftene i bedriften blir betalt som avgift til staten. Ifølge Arbeidsdepartementet vil avgiftsinntektene i forbindelse med de nye ombudene utgjøre ca. 2,5 millioner kroner for renholdsbransjen og 8,9 millioner for hotell- og restaurantbransjen.

Uenig med regjeringen
NHO er ikke enig i regjeringens innstilling i denne saken og i et høringsnotat kommer det frem at NHO er i mot utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholds- og hotell- og restaurantbransjen. Dette fordi de mener at en slik ordning ikke er det mest hensiktsmessige virkemiddelet for å sikre ryddige forhold i arbeidslivet. Etter deres oppfatning er det Arbeidstilsynet som har de beste forutsetninger for å utføre tilsyn. Arbeidstilsynet bør styrkes fremfor å etablere en ny kontroll- og tilsynsinstans, mener NHO. Arbeidstilsynet er et offentlig organ som er underlagt forvaltningsloven og annet offentlig regelverk, hvilket betyr at de har et annet myndighetsapparat bak seg enn det de regionale verneombudene kan tillegges. NHO presiserer at de også er opptatt av å bekjempe svart arbeid. Bakgrunnen for at de stiller seg avvisende til forslaget om en utvidelse av ordningen med regionale verneombud har ikke sammenheng med at de ikke er opptatt av seriøsitet. Fra NHO hold mener man at tiltaket ikke er det mest hensiktsmessige virkemiddelet for og nå et slikt mål, og foreslår at det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe og at arbeidstilsynet styrkes.

Verneombudenes oppgaver
Regionale verneombud gis samme rett til opplysninger som ordinære verneombud i bedriften. De regionale verneombudene skal virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller hos de bedriftene som har plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg. Hovedregelen er at det skal være verneombud i alle bedrifter. Der det er færre enn ti ansatte kan det skriftlig avtales at det ikke skal være verneombud. Er det mer enn 50 ansatte i bedriften skal det opprettes et arbeidsmiljøutvalg. I bedrifter med mellom 20 og 50 arbeidstakere skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg hvis en av partene krever det. De regionale verneombudene skal gjøre arbeidstakere og arbeidsgivere oppmerksom på disse reglene, de skal melde fra til Arbeidstilsynet dersom verneombud eller arbeidsmiljøutvalg ikke velges eller utpekes.
NHO oppfordrer derfor alle medlemsbedriftene, som ikke allerede har verneombud og arbeidsmiljøutvalg der det er påkrevd, å få slike. Bedrifter som har eget verneombud og arbeidsmiljøutvalg der det er påbudt, kan avvise besøk fra de regionale verneombudene. Det er viktig å påpeke at de regionale verneombudene ikke har som oppgave å kontrollere lønnsforholdene i den enkelte bedrift.
 

Main Image:
Thumbnail Image: